0
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

0

Algemene voorwaarden Smartwares.shop

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smartwares® Safety & Lighting zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Smartwares® Safety & Lighting worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Smartwares® Safety & Lighting ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Smartwares® Safety & Lighting zijn vrijblijvend en Smartwares® Safety & Lighting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Smartwares® Safety & Lighting. Smartwares® Safety & Lighting is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Smartwares® Safety & Lighting dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: o de prijs inclusief belastingen; o de eventuele kosten van aflevering; o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via vooruitbetaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Smartwares® Safety & Lighting.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Smartwares® Safety & Lighting gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Smartwares® Safety & Lighting.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Smartwares® Safety & Lighting opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Als vermeldt onder artikel 4.1 zijn levertijden indicatief. Bij betaling via Ideal, Mastercard of Visacard, wordt de betaling direct gegarandeerd, indien voor 11 uur ’s ochtends op een werkdag besteld wordt het artikel de volgende werkdag geleverd. Na 11 uur wordt het pakket 2 werkdagen later geleverd. Wanneer u via overboeking betaald, wordt de betaling over het algemeen (kan variëren per bank) binnen één à twee werkdagen ontvangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Smartwares® Safety & Lighting verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Smartwares® Safety & Lighting geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Smartwares® Safety & Lighting garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Smartwares® Safety & Lighting daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Smartwares® Safety & Lighting de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Smartwares® Safety & Lighting te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, uitzonderingen worden vermeld onder bezorgen en retouren.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Smartwares® Safety & Lighting producten aan de afnemer levert, is Smartwares® Safety & Lighting nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Smartwares® Safety & Lighting ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op garantiebepaling in de verpakking worden aangegeven. Op alle producten geldt een minimale garantie van tenminste twee jaar. Wanneer de garantie termijn minder is, wordt dit expliciet en duidelijk in de omschrijving van het product vermeldt. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Smartwares® Safety & Lighting na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Smartwares® Safety & Lighting in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Smartwares® Safety & Lighting, dan wel tussen Smartwares® Safety & Lighting en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Smartwares® Safety & Lighting, is Smartwares® Safety & Lighting niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Smartwares® Safety & Lighting.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Smartwares® Safety & Lighting ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Smartwares® Safety & Lighting gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Smartwares® Safety & Lighting kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Smartwares® Safety & Lighting schriftelijk opgave doet van een adres, is Smartwares® Safety & Lighting gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Smartwares® Safety & Lighting schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Smartwares® Safety & Lighting gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Smartwares® Safety & Lighting deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Smartwares® Safety & Lighting in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Smartwares® Safety & Lighting vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.4 Smartwares® Safety & Lighting is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Download hier de algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden Smartwares.shop (66 kB)